poniedziałek, 26 października 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
REJS 2010.09.04_077
REJS 2010.09.04_077

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Dla kogo nowe emerytury
Jesteś w: Emerytura

Dla kogo nowe emerytury

Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Prawo do nowej emerytury uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego. Natomiast bez znaczenia dla ustalenia prawa do tej emerytury pozostaje okres pozostawania w ubezpieczeniu, a więc zarówno długość tego okresu (rok czy 20 lat), jak też tytuł ubezpieczenia (zatrudnienie czy prowadzenie pozarolniczej działalności).

Nową emeryturę, w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, uzyskają zarówno te osoby, które przystąpiły do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych (OFE), jak i te, które do takiego funduszu nie przystąpiły.

Z prawa do nowej emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (na zasadach określonych w art. 184 ustawy emerytalnej) mogą skorzystać niżej wymienione grupy ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

- Ubezpieczeni zatrudnieni, w ramach stosunku pracy, w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - jeżeli osiągnęli wiek emerytalny, który dla tej grupy ubezpieczonych waha się od 55 do 40 lat dla kobiet i od 60 do 45 lat dla mężczyzn oraz udokumentowali okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (a w przypadku wykonywania prac wymienionych w dziale IV wykazu B, który stanowi załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów, co najmniej 10 lat takiej pracy). Prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – w niektórych przypadkach – uzależnione jest od osiągnięcia niższego wieku emerytalnego w czasie wykonywania określonej pracy bądź w czasie wykonywania innej pracy, do której pracownik został skierowany ze względów zdrowotnych.

- Ubezpieczeni wykonujący działalność twórczą lub artystyczną nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu określonego dla danego rodzaju działalności wieku emerytalnego i udowodnieniu stażu, wynoszącego co najmniej 20 dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15-letniego okresu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

- Ubezpieczeni legitymujący się niektórymi okresami pracy górniczej, którzy nie spełniają warunków do górniczej emerytury – jeżeli udowodnią co najmniej 5-letni okres pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią (np. w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych), albo na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, bądź w kopalniach otworowych siarki. Ta grupa ubezpieczonych nabywa prawo do emerytury w wieku wynikającym z obniżenia wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat, o ile udowodnią okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący odpowiednio co najmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) .

- Ubezpieczeni zatrudnieni na kolei - jeśli osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat oraz udokumentują okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15-letni okres zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei.

UWAGA! Wymagany staż ogólny, jak również w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi być osiągnięty na dzień 1 stycznia 1999 r.

Jak się oblicza wysokość nowej emerytury?

Nowa emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota: zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. ustawa emerytalna przewiduje ustalenie wysokości emerytury w części według dotychczasowych zasad, a w części według nowych zasad.

Emerytura w wysokości ustalonej w części na dotychczasowych i w części na nowych zasadach przysługuje:

- kobietom, które wiek 60 lat osiągną w latach 2009 - 2013, oraz
- kobietom i mężczyznom występującym o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, którzy wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009-2013,

jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

- nie są członkami jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych, oraz
- nie pobrali, nawet za jeden miesiąc, emerytury przyznanej i obliczonej na dotychczasowych zasadach.

Osoba, która pobierze chociażby za 1 miesiąc emeryturę przyznaną na dotychczasowych zasadach, będzie mogła również wystąpić z wnioskiem o ustalenie nowej emerytury, jednakże do wyliczenia tej emerytury zostaną zastosowane wyłącznie nowe zasady.

Proporcje obu części emerytury – tj. ustalonej według dotychczasowych zasad (starej) i ustalonej według nowych zasad (nowej) – będą zależały wyłącznie od tego, w którym roku zostanie osiągnięty wiek emerytalny. Bez znaczenia dla obliczenia wysokości emerytury pozostaje data zgłoszenia wniosku o świadczenie. I tak emerytura ta będzie wynosiła:

- 80% starej i 20% nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2009 r.,
- 70% starej i 30% nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2010 r.,
- 55% starej i 45% nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2011 r.,
- 35% starej i 65% nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2012 r.,
- 20% starej i 80% nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2013 r.

Postępowanie w sprawie okresowej emerytury kapitałowej

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do ukończenia 65 lat osobie ubezpieczonej, urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., która:

- jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego,
- ukończyła 60 lat,
- ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach, na podstawie ustawy emerytalnej,

a kwota środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura na nowych zasadach, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość ustala, w drodze decyzji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby ubezpieczonej lub jej pełnomocnika zgłoszony bezpośrednio do Zakładu.

Wniosek o emeryturę może być zgłoszony także za pośrednictwem urzędu pocztowego, a w przypadku osób zamieszkałych za granicą – za pośrednictwem urzędu konsularnego.

UWAGA! Złożenie wniosku oznacza jednoczesne złożenie wniosku o ustalenie prawa do emerytury na nowych zasadach z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.

Dalszy tryb postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i otwartego funduszu emerytalnego jest następujący:

- Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu przez członka tego funduszu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej,
- otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka tego funduszu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura – tę samą informację otwarty fundusz emerytalny przekazuje swojemu członkowi,
- Zakład na podstawie tej informacji ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do nabycia uprawnień do tej emerytury i informuje o tym otwarty fundusz emerytalny, w celu uruchomienia wypłaty środków z tego funduszu lub
- w przypadku braku wystarczających środków na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym – odmawia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej i powiadamia o tym fundusz, w celu przekazania środków zgromadzonych w funduszu do funduszu emerytalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Autor: ZUS


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega