Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

W dniu 21 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, na którym omawiano:

1)Politykę energetyczną Polski;
2)Standardy w branży energetycznej;
3)Dialog społeczny w Grupach kapitałowych i firmach branży energetycznej.

 

 

 

 Strony poparły wniosek związków zawodowych o powołanie  Zespołu roboczego ds. wypracowania strategii działania branży energetycznej,
w skład którego wejdą przedstawiciele pracowników i pracodawców Zespołu Trójstronnego. Kontynuowane będą prace Zespołu roboczego
ds. bhp w energetyce zmierzające do przygotowania propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W ramach dyskusji na temat standardów w energetyce Strona społeczna wykazywała brak zainteresowania i prowadzenie gry na czas ze strony
pracodawców w sprawie odnowienia i stworzenia ramowego zakresu PUZP dla Energetyki. Strony uznały, że w celu poprawy funkcjonowania branży
niezbędne jest wypracowanie standardów . Ze względu na rozbieżności w ustaleniu zakresu  problematyki -  propozycja powołania zespołu roboczego
do opracowania standardów (strona społeczna  mając na myśli PUZP) zostanie rozważona na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego .
Pracodawcy przedstawili przebieg dialogu społecznego w poszczególnych spółkach i grupach energetycznych zapewniając o wspieraniu dialogu,
kontynuacji  wspólnych rozmów ze związkami zawodowymi w zakresie prowadzonych sporów zbiorowych.   Strona związków zawodowych wskazywała
na przypadki braku efektywności prowadzonego dialogu- tj. nierealizowanie postanowień dotychczasowych porozumień, pomijanie strony
pracowniczej przy konsultacjach w sprawach ważnych dla branży. Organizacje związkowe PGE GiEK S.A. przedstawiły  Stanowisko,
w którym zapowiedziały, że brak porozumienia w zakresie  toczących się sporów zbiorowych spowoduje zorganizowanie w tych podmiotach strajków ostrzegawczych.

Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbędzie się 23 listopada 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl