sobota, 19 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
REJS 2010.09.04_065
REJS 2010.09.04_065

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Nadużycia przy przestrzeganiu czasu pracy przez pracodawców, minister pracy i polityki społecznej umywa ręce.
Jesteś w: Archiwum

Nadużycia przy przestrzeganiu czasu pracy przez pracodawców, minister pracy i polityki społecznej umywa ręce.

Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy

Zgłaszający

Bogdan Rzońca
Jan Warzecha

Adresat

minister pracy i polityki społecznej

Data wpływu interpelacji

25-09-2014

Data ogłoszenia interpelacji

09-10-2014 (posiedzenie nr 77)

Odpowiadający

Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Data wpływu odpowiedzi interpelację

14-10-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

22-10-2014 (posiedzenie nr 78)

Szanowny Panie Ministrze! Dnia 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych i poselskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks pracy, zaś 23 sierpnia 2013 r. nowelizacja ta weszła w życie. W ten sposób wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy oraz uregulowano zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy.

Według kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawcy bardzo często stwarzają pracownikom warunki, w których są oni traktowani jako tania siła robocza. Inspekcja stwierdzi, że zdarzają się sytuacje, w których zatrudnieni mieli ponad 800 godz. nadliczbowych przy limicie ustalonym na 384 godz. Nie są to jedyne przypadki łamania prawa. W wielu regionach Polski pracodawcy zmuszają do wykonywania czynności przez siedem dni w tygodniu bez przerwy.

Trudno sobie wyobrazić trwanie takiego stanu rzeczy, gdy pod uwagę weźmiemy takie zawody jak kierowca czy tramwajarz.

Na dodatek dzieje się to przy całkowitej aprobacie rządu, który pod dyktando pracodawców wprowadził do naszego prawa pracy tzw. elastyczny czas pracy. Trudno nie zauważyć, że otworzyło to drzwi do ogromnych nadużyć i łamania praw pracowniczych.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmuje rząd, aby zapobiegać wyżej opisanym sytuacjom?
  2. Jakie instrumenty kontrolne zamierza wprowadzić MPiPS, aby lepiej nadzorować pracodawców w tym zakresie?

Z należnymi wyrazami szacunku

Posłowie Bogdan Rzońca
i Jan Warzecha

Jasło, dnia 25 września 2014 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 28785 w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację panów posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy, przesłaną przy piśmie z dnia 30 września 2014 r., znak: SPS-023-28785/14, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Stosownie do art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Stosowane systemy i rozkłady czasu pracy, a także okresy rozliczeniowe czasu pracy są określane na poziomie pracodawcy w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy lub obwieszczeniach. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy lub wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy może być dokonane na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników (art. 150 K.p.).

Stosując określony system organizacji czasu pracy oraz rozkład czasu pracy, pracodawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie m.in. ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym i planować pracę w ramach tego wymiaru (art. 130 K.p.), przestrzegania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 K.p.), zapewnienia odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (art. 147 k.p.), zapewnienia pracownikowi odpoczynku dobowego i tygodniowego (art. 132 i 133 K.p.), polecania pracy w godzinach nadliczbowych w granicach limitu dobowego i rocznego (art. 151 § 3 i 4 K.p.), rekompensowania pracy w niedziele i święta, w tym zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy (art. 151.11 i 151.12 K.p.).

Realizacji tych obowiązków służy szereg regulacji prawnych. I tak, przepis art. 281 pkt 5 K.p. kwalifikuje naruszanie przepisów o czasie pracy jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Jeżeli takie naruszenie prawa ma charakter ciągły i powtarzający się, to może być poddane ocenie, czy nie spełnia znamion przestępstwa przeciwko prawom pracownika określonym w art. 218 § 1 Kodeksu karnego. Z przepisu tego wynika, że kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Prowadzenie postępowania w takiej sprawie należy do organów prokuratury.

W obowiązującym stanie prawnym organem ustawowo powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz innych osób wykonujących pracę zarobkową jest Państwowa Inspekcja Pracy podlegająca Sejmowi, a nadzór nad nią w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy (art. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.). Należy podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy została wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa.

Minister pracy i polityki społecznej nie dysponuje natomiast środkami bezpośredniego oddziaływania na stosowanie prawa pracy w praktyce, a także uprawnień do dokonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym dotyczących naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy.

Niemniej pragnę zapewnić, że żadne działania pracodawców naruszające przepisy nie spotykają się z aprobatą ministra pracy i polityki społecznej. W ramach działań podejmowanych w celu wyeliminowania zjawiska naruszeń obowiązującego prawa minister pracy i polityki społecznej może jedynie (podejmując robocze kontakty z Państwową Inspekcją Pracy) przekazywać uzyskane informacje o konkretnych przypadkach takich naruszeń i wnosić o podjęcie stosownych kroków w ramach kompetencji posiadanych przez inspekcję.

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy problematyka czasu pracy, a zwłaszcza stosowania maksymalnie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i tzw. ruchomego czasu pracy, trybu wyłaniania i udziału we wprowadzaniu tych rozwiązań prawnych dotyczących czasu pracy przedstawicieli pracowników oraz rekompensowania pracy nadliczbowej i udzielania dnia wolnego od pracy za pracę w dniu wolnym z tytułu rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy - art. 151.3 K.p.), a także wykonywania pracy w niedziele i święta (art. 151.10 K.p.) została zgłoszona przez ministra pracy i polityki społecznej do programu planowanych działań kontrolnych inspekcji pracy w 2015 r.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów o czasie pracy, zasadne wydaje się wykorzystanie przez właściwe instytucje istniejących narzędzi prawnych w zakresie kontroli prawidłowości wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także stosowanie przez właściwe organy z większą surowością wszelkich prawnie dostępnych sankcji za naruszanie tych przepisów przez pracodawców.

Niezależenie od powyższego uprzejmie informuję, że minister gospodarki powołał Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców, do zadań którego należy m.in. dokonanie analizy potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych lub rozwiązań pozalegislacyjnych w odniesieniu do regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie. Obecnie trwają prace tego zespołu, w których uczestniczą także przedstawiciele partnerów społecznych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Radosław Mleczko

Autor: zamieścił: Władek Wojdon


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega