wtorek, 20 października 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
020 Warszawa  2008.11.05.
020 Warszawa 2008.11.05.

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?
Jesteś w: Archiwum

Kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Interpelacja nr 27801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Zgłaszający

Marek Polak

Adresat

minister pracy i polityki społecznej

Data wpływu interpelacji

25-07-2014

Data ogłoszenia interpelacji

28-08-2014 (posiedzenie nr 73)

Odpowiadający

Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Data wpływu odpowiedzi interpelację

19-08-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

28-08-2014 (posiedzenie nr 73)

Szanowny Panie Ministrze

Jak wynika z art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684), niezdolność do pracy uprawniająca do przyznania renty musi powstać w ciągu zatrudnienia, ubezpieczenia lub też w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Takie sformułowanie przepisu jest krzywdzące dla wielu osób, gdyż nie zawsze choroby i schorzenia wynikające z wykonywanego zawodu ujawniają się w tak krótkim okresie. Do mojego biura poselskiego zwróciła się osoba, która utraciła zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy w jednej z okolicznych firm. Niezdolność do pracy powstała dopiero po dwóch latach od zatrudnienia. Osoba ta, pomimo przepracowania trzydziestu trzech lat w zawodzie, na dzień dzisiejszy nie może podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia, nie może uzyskać renty z tytułu niezdolności do pracy, a także utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w skali całego kraju osób będących w podobnej sytuacji jest znacznie więcej.

Mając powyższe na uwadze, należałoby wypracować rozwiązania prawne umożliwiające dostęp do renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które po przepracowaniu np. co najmniej kilkunastu lat ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do pracy.

Pytanie: Czy ministerstwo dostrzega problem polegający na utrudnionym dostępie do renty z tytułu niezdolności do pracy dla wszystkich zainteresowanych oraz czy ma zamiar podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu?

Z poważaniem
Poseł Marek Polak
Andrychów, dnia 25 lipca 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek

W związku z interpelacją posła Marka Polka przesłaną przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2014 r., znak: SPS-023-27801/14, w sprawie przepisów dotyczących uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne uprawnia do świadczeń pieniężnych na wypadek zaistnienia określonych zdarzeń (ryzyk) ubezpieczeniowych uniemożliwiających (ograniczających) dalsze utrzymywanie się z pracy zarobkowej. Dostęp do świadczeń pieniężnych zastrzeżony jest jednak dla ubezpieczonych spełniających (poza opłacaniem składek) dodatkowe, ściśle określone warunki.

System ubezpieczenia społecznego przewiduje ścisły związek między świadczeniem rentowym a pozostawaniem w ubezpieczeniu w zasadzie do chwili wystąpienia niezdolności do pracy. Utrzymanie tej zależności gwarantują warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ww. ustawy renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy (pkt 1), ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (pkt 2), a jego niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w pkt 3 albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Tak określone warunki ograniczają możliwość uzyskania prawa do renty. Może ją uzyskać tylko taki ubezpieczony, który nie może w dotychczasowym stopniu kontynuować pracy zarobkowej z powodu utraty lub znacznego zmniejszenia zdolności do pracy, a więc z powodu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a nie innych przyczyn.

Z dniem 1 października 2003 r. warunki do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zostały złagodzone ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) poprzez dodanie do art. 57 przepisu ust. 2 o treści: ˝przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy˝.

Osoby ubezpieczone, które stały się całkowicie niezdolne do pracy, posiadające okresy składkowe (z nieskładkowymi) w ilości znacznie przekraczającej minimalny wymiar wskazany w art. 58 ustawy, mają zatem możliwość uzyskania prawa do renty także wówczas, gdy ich niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od ustania okresów wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3.

Zasadniczym celem świadczeń przyznawanych z systemu emerytalno-rentowego jest zapewnienie środków utrzymania osobom ubezpieczonym, które nie mogą kontynuować zatrudnienia z powodu starości lub utraty zdolności do pracy. Ze względu na rolę, jaką w systemie ubezpieczeń społecznych pełni renta z tytułu niezdolności do pracy, ustawodawca uznał za celowe pozostawienie przepisu, że osoba częściowo niezdolna do pracy ma prawo do renty, jeżeli jej niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia lub w innego okresu wymienionego w art. 57 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Warszawa, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Autor: zamieścił: Władek Wojdon


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega