poniedziałek, 28 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Czy przepisy o czasie pracy są mało elastyczne?
Jesteś w: Komisja Trójstronna

Czy przepisy o czasie pracy są mało elastyczne?

Interpelacja nr 397 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów o czasie pracy

 

Zgłaszający

Tadeusz Tomaszewski

Adresat

minister pracy i polityki społecznej

Data wpływu interpelacji

14-12-2011

Data ogłoszenia interpelacji

22-12-2011 (posiedzenie nr 4)

Odpowiadający

Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

10-01-2012

Szanowny Panie Ministrze! W publikacji Polskiej Konfederacji Pracowników Prywatnych Lewiatan pt. „Biała księga” eksperci zwracają uwagę na problemy wynikające z braku odpowiedniej regulacji przepisów o czasie pracy.

Przepisy te są mało elastyczne, często niezrozumiałe. Nie dopuszczają wielu rozwiązań funkcjonujących w regulacjach większości krajów europejskich, w szczególności takich jak Niemcy, Holandia, Austria, Czechy i Słowacja. Taka sytuacja znacznie komplikuje system organizacji pracy oraz zmniejsza atrakcyjność rynku dla inwestorów zagranicznych.

Dyrektywa o organizacji czasu pracy dopuszcza wiele rozwiązań uelastyczniających organizację czasu pracy, z których po procesie harmonizacji w 2003 r. nie mogą w praktyce korzystać polski pracodawca i pracownik.

Bezwzględnej regulacji wymagają przepisy działu VI Kodeksu pracy, dotyczące wprowadzania przez pracodawcę 6, 9 i 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, klauzuli opt-out, wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach krótszego, tygodniowego odpoczynku, przerywanego i ruchomego czasu pracy oraz oddawania dnia wolnego za pracę w sobotę i za godziny nadliczbowe i uregulowanie kont czasu pracy.

Ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu dla przedsiębiorców i pracowników wprowadzono, na okres 2 lat, pewne regulacje czasu pracy, jak dłuższe okresy rozliczeniowe oraz nowe regulacje w zakresie indywidualnego i ruchomego czasu pracy. Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że z rozwiązań tych masowo korzystali przedsiębiorcy, co uzasadnia konieczność wprowadzenia ich na stałe po 1 stycznia 2012 r.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jak poprzez regulację przepisów o czasie pracy poprawić atrakcyjność gospodarki dla inwestorów zagranicznych?

2. Jakie jest stanowisko resortu w sprawie problemów dotyczących przepisów w Kodeksie pracy?

3. Czy rozwiązania zawarte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników zostaną wprowadzone na stałe?

Z poważaniem

Poseł Tadeusz Tomaszewski

Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 397 w sprawie przepisów o czasie pracy

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie przepisów o czasie pracy, przekazaną przy piśmie z dnia 16 grudnia br., znak: SPS-023-397/11, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Problematyka czasu pracy należy do najbardziej skomplikowanych kwestii z zakresu prawa pracy. Przepisy działu szóstego Kodeksu pracy: Czas pracy, były już wielokrotnie nowelizowane, co niewątpliwie nie sprzyja ich spójności i powoduje problemy z ich stosowaniem w praktyce. Dlatego też prezentuję pogląd, iż celowe jest rozważenie metody wprowadzania kolejnych zmian w przepisach o czasie pracy, czy nadal miałyby to być cząstkowe nowelizacje Kodeksu pracy w tym zakresie, czy też miałoby to być kompleksowe uregulowanie tej problematyki poprzez opracowanie nowego działu szóstego Kodeksu pracy, dostosowanego do aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Konieczne jest przy tym także uwzględnienie postanowień dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, co przesądza o granicach dopuszczalnych uelastycznień obowiązujących rozwiązań prawnych. Ze względu na doniosłe znaczenie przepisów o czasie pracy dla pracowników i pracodawców należy uznać, że istotny wpływ na kształt tych przepisów powinni mieć partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), reprezentowani w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Odnosząc się do stwierdzenia pana posła o konieczności wprowadzenia pewnych rozwiązań z zakresu czasu pracy, które stosowane były na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035), uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw postulatom partnerów społecznych dotyczącym ewentualnego dalszego stosowania rozwiązań z zakresu prawa pracy zawartych w tej ustawie, strona rządowa - na posiedzeniu zespołu problemowego do spraw prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, zwołanym z jej inicjatywy 19 grudnia 2011 r. - przedstawiła trzy propozycje dotyczące sposobu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad rozwiązaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w ustawie.

W pierwszym wariancie zaproponowano prowadzenie prac nad nową ustawą obowiązującą przez określony czas, zawierającą szczególne rozwiązania z zakresu prawa pracy wzorowane na rozwiązaniach zawartych dotychczas w ustawie antykryzysowej. Drugi wariant zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy, jako przepisów o trwałym charakterze i powszechnym zakresie stosowania, dwóch rozwiązań z ustawy antykryzysowej, tj. możliwości przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy (dla załogi i dla uprawnionego pracownika). Ta koncepcja wymagałaby dokonania niezbędnych zmian w innych przepisach Kodeksu pracy o czasie pracy w celu zachowania spójności rozwiązań prawnych zawartych w dziale szóstym Kodeksu pracy. Trzeci wariant zakłada kontynuowanie prac nad całościowym uregulowaniem problematyki czasu pracy w nowym dziale szóstym Kodeksu pracy, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania przepisów ustawy antykryzysowej.

Obecnie strona rządowa oczekuje na uwagi i sugestie partnerów społecznych reprezentowanych w zespole problemowym ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do przedstawionych wariantów. Po uzyskaniu stanowisk partnerów społecznych prace nad nowymi przepisami o czasie pracy będą kontynuowane w tym zespole.

Z poważaniem

Minister

Władysław Kosiniak-Kamysz

Autor: zamieścił: Władek Wojdon


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega