sobota, 08 sierpnia 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
179 Warszawa 2008.11.05.
179 Warszawa 2008.11.05.

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę należy się, jeśli taki zapis jest w regulaminie pracy
Jesteś w: Dla Związkowców

Dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę należy się, jeśli taki zapis jest w regulaminie pracy

Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Szanowna Pani Minister! Zdaniem ekspertów z prawa pracy pracodawcy, mimo zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia, nadal powinni oddawać pracownikom dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę, jeśli tak stanowi regulamin pracy. W wielu firmach pracodawcy nie zdążyli zmienić w ubiegłym roku regulaminów pracy dostosowujących ich do znowelizowanego Kodeksu pracy, bowiem zmiany te wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

Ponadto, jak twierdzą prawnicy, jeśli pracodawca chce usunąć z regulaminu przepisy o oddawaniu dni wolnych, powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające, bo ta zmiana jest niekorzystna dla podwładnych (może mieć wpływ na wysokość ich wynagrodzenia). Inaczej naraża się na zarzut nieudzielenia pracownikom odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy. 

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Czy w świetle powyższego pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę, jeżeli nie dostosował regulaminu pracy do obowiązującego Kodeksu pracy?

2. Czy pracodawcy mogą powoływać się na ugruntowany pogląd, że regulamin ma charakter porządkowy, a jego zmiana nie wymaga wypowiedzeń zmieniających?

3. Jakie stanowisko prezentuje ministerstwo w powyższej sprawie?

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Roszak

Warszawa, dnia 1 lutego 2011 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 20417 w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

W odpowiedzi na interpelację pana posła Grzegorza Roszaka w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę, przesianą przy piśmie z dnia 7 lutego br., znak: SPS-023-20417/11, uprzejmie informuję, iż przedstawiony w interpelacji problem dotyczy jedynie tych pracodawców, którzy zamieścili w regulaminie pracy przepisy dotyczące ustalania obowiązującego pracowników wymiaru czasu w przyjętym okresie rozliczeniowym, stanowiące co do zasady materię Kodeksu pracy.

Należy podkreślić, iż zakres przedmiotowy regulaminu pracy oraz sposób wprowadzania regulaminu w życie określają przepisy rozdziału IV Kodeksu pracy. Stosownie do tych przepisów regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Obok postanowień normujących zachowania związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych w ramach pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Pierwsza grupa przepisów, precyzując obowiązki pracodawcy oraz pracowników związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy, pośrednio kształtuje treść indywidualnych stosunków pracy pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Natomiast do drugiej grupy należą postanowienia regulaminu, które służą wyłącznie zapoznaniu pracowników z treścią obowiązujących przepisów prawa pracy.

Wprawdzie Kodeks pracy nie wyklucza wprost zamieszczania w regulaminie pracy innych jeszcze informacji o powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa pracy, lecz w mojej ocenie, jest to niewskazane ze względów praktycznych, gdyż utrudnia odróżnienie jego części informacyjnej od normatywnej i może być źródłem wątpliwości interpretacyjnych, o których mowa w interpelacji.

Odnosząc się do przedstawionej przez pana posła kwestii relacji pomiędzy postanowieniami regulaminu pracy a innymi przepisami prawa pracy, pragnę poinformować, iż w tym zakresie stosuje się zasadę, zgodnie z którą postanowienia regulaminów pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw, aktów wykonawczych i układów zbiorowych pracy. Prymat aktów wyższego rzędu nad regulaminem pracy powoduje, że jeżeli w czasie obowiązywania regulaminu pracy wchodzą w życie rozwiązania ustawowe o treści odmiennej od regulaminowych, sprzeczne z nimi lub mniej korzystne dla pracownika postanowienia regulaminu są automatycznie zastąpione przez normy ustawowe.

Regulamin pracy może natomiast zawierać postanowienia korzystniejsze dla pracownika od ustawowych. Jeżeli zatem w konkretnej sytuacji regulamin pracy zawiera korzystniejsze dla pracowników postanowienia w zakresie ustalania wymiaru czasu pracownika w okresie rozliczeniowym niż wynikające z obowiązujących obecnie przepisów art. 130 K.p., to postanowienia te obowiązują do czasu zmiany treści regulaminu pracy, w sposób określony przepisami kodeksu.

Podzielam poglądy przedstawiane zarówno w doktrynie przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym, że zmiany w zakresie treści regulaminu pracy nie wymagają stosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, niezależnie od tego czy są one dla pracownika mniej, czy bardziej korzystne od dotychczasowych postanowień regulaminu.

Minister

Jolanta Fedak

Autor: Zamieścił: Władek Wojdon


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega