Stres w miejscu pracy w świetle obowiązującego prawa.

Interpelacja nr 19570 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozbudowania przepisów ustawy Kodeks pracy

Szanowna Pani Minister!

Stres wywołany przez pracę jest istotnym problemem społecznym. Jak wiadomo, odbija się na funkcjonowaniu całej firmy oraz przekłada się w znacznym stopniu na życie prywatne. Zestresowany i przemęczony pracownik jest bardziej podatny na choroby, zwiększa się ryzyko wypadków przy pracy. Następuje również obniżenie wydajności pracy. Źródła stresu mogą mieć podłoże zarówno fizyczne, jak i psychospołeczne wywołane np. złą organizacją pracy w grupie. W Kodeksie pracy zawarte są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział X nie przewiduje natomiast przepisów określających zakres higieny pracy umysłowej. Zgodnie z kodeksem pracodawca powinien prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak nigdzie nie występuje zapis zapewniający pracownikowi szkolenie z zakresu higieny pracy umysłowej. Rozbudowanie Kodeksu pracy o ten wątek i wprowadzenie odpowiednich szkoleń pozwoliłoby pracownikowi na zapoznanie się z metodami ćwiczeń pozwalających na lepszą organizację pracy w grupie i radzenia sobie w wyjątkowo trudnych sytuacjach, aby zapobiegać stresowi lub w znaczny sposób go ograniczyć. 

Szanowna Pani Minister! W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo dostrzega wyżej opisany problem?

2. Czy prowadzone są badania statystyczne nad wpływem stresu w pracy oraz sposobami jego eliminacji?

3. Czy rozważana jest możliwość rozbudowania przepisów Kodeksu pracy z zakresu higieny pracy umysłowej i organizacji pracy w grupie?

Z poważaniem

Posłanki Agnieszka Hanajczyk i Danuta Olejniczak

Warszawa, dnia 1 grudnia 2010 r.

Odpowiadający: Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z przesłaniem przy piśmie z dnia 15 grudnia 2010 r., znak: SPS-023-19570/10, interpelacji posłanek Agnieszki Hanajczyk i Danuty Olejniczak w sprawie rozbudowania przepisów Kodeksu pracy przedstawiam niżej stanowisko odnoszące się do kwestii poruszonych w interpelacji.

Polskie prawo w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnia w pełni postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Postanowienia tych dyrektyw nie uwzględniają działań mających na celu zapobieganie stresowi w miejscu pracy.

Należy jednak zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szerokim zakresie określają obowiązki pracodawców dotyczące higieny pracy i organizacji pracy, mające również wpływ na przeciwdziałanie stresowi. Przepisy takie zawarte są w szczególności w ustawie Kodeks pracy, w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). I tak m.in.:

— art. 94 pkt 2a Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

— zgodnie z art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

— art. 207 § 2 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników, w tym do:

– organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
– reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
– zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

— art. 212 Kodeksu pracy zobowiązuje osobę kierującą pracownikami do organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

— art. 226 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,

— zgodnie z § 39 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany dostosować warunki i procesy pracy do możliwości pracowników, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników,

— zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy m.in. w aspekcie organizacji stanowisk pracy oraz obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy; na podstawie tej oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 237.11a Kodeksu pracy pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców oraz stosuje odpowiednie środki przewidziane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w 2004 r. pomiędzy organizacjami UNICE, UEAPME, CEEP i ETUC zostało zawarte europejskie porozumienie ramowe dotyczące stresu związanego z pracą, którego celem jest zapewnienie pracodawcom i pracownikom ram pozwalających identyfikować i zapobiegać lub rozwiązywać problemy towarzyszące stresowi związanemu z pracą.

Porozumienie zobowiązuje członków tych organizacji do wdrożenia jego postanowień zgodnie z procedurami i praktykami właściwymi dla strony pracodawców i strony pracobiorców w państwach członkowskich i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienie, pragnę nadmienić, że zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i ww. rozporządzeń nie mogą szczegółowo regulować kwestii związanych z zadaniami wykonywanymi u danego pracodawcy (w tym podziału zadań oraz relacji między pracownikami).

W razie potrzeby kwestie te mogą być uregulowane w aktach wewnątrzzakładowych. Moim zdaniem powyższe przepisy stanowią wystarczającą podstawę do podejmowania przez pracodawców odpowiednich działań mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym również zapobieganie stresowi w miejscu pracy. Nie ma zatem potrzeby rozszerzania obowiązujących przepisów o problematykę dotyczącą przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy.

Ponadto uprzejmie informuję, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym są prowadzone prace badawcze na temat wpływu stresu na pracę i zdrowie pracowników. Wyniki tych prac służą do inicjowania działań w kierunku zmniejszenia stresu i skutków jego oddziaływania na pracowników. Można tu wymienić takie prace, jak:

— badanie wpływu psychospołecznych warunków pracy na częstość występowania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych,

— program psychologicznego wsparcia dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami stresu w pracy.

Na podstawie wyników powyższych prac zostały wydane poradniki dla pracodawców zawierające zalecenia mające na celu przeciwdziałanie stresowi i jego skutkom. Wyniki prac były również publikowane w czasopismach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy”).

Z poważaniem

Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

UNICE, UEAPME, CEEP i ETUC - odpowiednio - Unia Konfederacji Przemysłu i Pracodawców Europy. Europejska Unia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw z Udziałem Publicznym i Przedsiębiorstw o Ogólnym Interesie Gospodarczym, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl