poniedziałek, 21 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
REJS 2010.09.04_074
REJS 2010.09.04_074

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
„Poszanowanie godności w pracy” to projekt realizowany przez Forum Związków Zawodowych wspólnie z PIP.
Jesteś w: Społeczna Inspekcja Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A.

„Poszanowanie godności w pracy” to projekt realizowany przez Forum Związków Zawodowych wspólnie z PIP.

„Poszanowanie godności w pracy” to projekt realizowany przez Forum Związków Zawodowych wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy.Jego realizację zainaugurowała konferencja zorganizowana 28 września br. w Bydgoszczy przez Forum Związków Zawodowych. Państwową Inspekcją Pracy reprezentowali Anna Tomczyk i dr Marian Liwo, zastępcy głównego inspektora pracy oraz okręgowi inspektorzy pracy.

Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum Związków Zawodowych podkreślił wagę projektu dotyczącego problemu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu, któremu więcej uwagi powinny poświęcić związki zawodowe. W tym celu ich liderzy winni przejść specjalistyczne szkolenia.

Założenia projektu Pt. „Poszanowanie godności w pracy”

Realizowanego przez FORUM Związków Zawodowych przy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy w ramach Priorytetu II  „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania 2.1.2   „Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”

Czas trwania projektu:

Od 1.VI.2010r. – 31.VIII.2011r.  (łącznie 15 m-cy) Obszar oddziaływania projektu:  Cała Polska Miejsce realizacji projektu: Siedziba Forum Związków Zawodowych – Bydgoszcz

Przesłanki opracowania projektu:

 • potrzeba popularyzacji tematyki równościowej wśród pracodawców i pracowników
 • potrzeba wzmocnienia potencjału adaptacyjnego samych pracowników, a tym samym przedsiębiorstw
 •  niska świadomość oraz niewystarczający poziom wiedzy liderów związkowych w zakresie podejmowania działań profilaktycznych w obszarze dyskryminacji i mobbingu
 • brak dostrzegania różnic pomiędzy pojęciami mobbing i dyskryminacja
 • podjęcie działań celem zwiększenia udziału kobiet w strukturze zarządczej przedsiębiorstw
 • niski poziom wiedzy działaczy związkowych na temat prawnych podstaw zakazu dyskryminacji i mobbingu stworzonych przez prawo krajowe i europejskie
 • nieznajomość możliwych metod postępowania w przypadku zaistnienia mobbingu i dyskryminacji

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości oraz wzmocnienie kompetencji pracowników - 480 liderów z 30 organizacji związków zawodowych, będących członkami FZZ z terenu Polski, w zakresie istoty działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w latach 2010-2011.

Zadania przewidziane w projekcie pozwolą na rozwijanie kompetencji członków FZZ do absorpcji innowacji menedżerskich oraz organizacyjnych. 

Działania przewidziane do realizacji, ze względu na ich kompleksowość i założone cele projektu niwelują bariery nierówności płci.

Cele szczegółowe projektu

 • podniesienie świadomości oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów w zakresie stosowania pojęć mobbing i dyskryminacja 
 • podniesienie kompetencji beneficjentów w zakresie formalno-prawnych aspektów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • kształcenie umiejętności beneficjentów w zakresie diagnozowania sytuacji naruszania godności człowieka w miejscu pracy
 • kształcenie umiejętności beneficjentów w zakresie tworzenia procedur antymobbingowych dostosowanych do organizacji/firmy
 • wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 80% beneficjentów
 • wzmocnienie potencjału eksperckiego 30 organizacji zw. zawodowych
 • promowanie dobrych obyczajów w zwalczaniu zjawisk mobbingowych i dyskryminacji wśród 30 organizacji zw. zawodowych zrzeszonych w FZZ

Grupa dopcelowa:

480 liderów związkowych z 30 organizacji związków zawodowych,  wchodzących w skład FZZ z terenu całej Polski

Uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

Liderzy związków zawodowych z mocy prawa oraz przyjętych procedur odgrywają istotną rolę w obronie praw pracowniczych, a tym samym w  rozpowszechnianiu i obronie postaw społecznie pożądanych w miejscu pracy

Udział kobiet i mężczyzn w projekcie:

Związki zawodowe mają na danym obszarze możliwości przełamywania tych barier i zmianę sytuacji danej płci poprzez ich statutową działalność, z tego powodu tak istotny jest udział kobiet w tym projekcie.

Z badań Światowej Organizacji Pracy wynika, że ofiarami mobbingu są częściej kobiety niż mężczyźni. Ryzyko jego doświadczania jest dla kobiet o 75% większe niż dla mężczyzn.

Najczęściej ofiarami mobbingu są kobiety zatrudnione w sektorze usług, handlu, administracji publicznej i w służbie zdrowia, najczęściej dotyka on kobiet na podległych stanowiskach pracy.

Analiza ilościowa wykazała, że kobiety są dyskryminowane i mobbingowane częściej niż mężczyźni.

Zakłada się w równym stopniu rozwijać kompetencje kobiet i mężczyzn, uwzględniając  wymogi równości szans i płci w zapraszaniu do udziału w projekcie i kompletowaniu grup zajęciowych; działania równościowe będą realizowane przez cały zespół.

źródło: http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1967&Itemid=134

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega