sobota, 19 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
032 Warszawa 2008.11.05.
032 Warszawa 2008.11.05.

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego - interpelacja poselska
Jesteś w: Społeczna Inspekcja Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A.

Obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego - interpelacja poselska

 Interpelacja nr 17379 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów regulujących obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego

Szanowna Pani Minister! W ostatnich dniach częstym tematem doniesień medialnych były problemy związane z pracą w wysokich temperaturach. Przechodząca przez Polskę fala upałów sprawiła, że wielu ludzi było zmuszonych pracować w temperaturze przekraczającej nawet 40 stopni Celsjusza. Funkcjonowanie człowieka w takich warunkach jest związane z istotnym zagrożeniem dla zdrowia. Osoby cierpiące na niektóre choroby są narażone na niebezpieczeństwo. Pogarszają się również zdolności poznawcze człowieka, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wypadków.

W wielu zakładach pracy w związku z upałami nastąpiło skrócenie godzin pracy lub ich zmiana w taki sposób, aby praca w godzinach występowania najwyższych temperatur nie była wykonywana. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika jednak, że nie obowiązują przepisy, które nakazywałyby dokonywanie takich zmian lub nakładałyby na pracodawcę obowiązek podejmowania działań zmniejszających temperaturę w miejscu pracy.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy zdaniem ministerstwa obowiązujące przepisy w dostateczny sposób chronią pracowników w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur powietrza?
2. Czy ministerstwo rozważa podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów, tak by zdrowie pracowników podczas upałów było należycie chronione?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 24 lipca 2010 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 17379 w sprawie przepisów regulujących obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego

Szanowna Pani Marszałek! W związku z przesłaniem przy piśmie z dnia 5 sierpnia br., znak: SPS-023-17379/10, interpelacji pana posła Krzysztofa Brejzy w sprawie przepisów regulujących obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego uprzejmie informuję.

Przepisy określające obowiązki pracodawców mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom oddziaływania na pracowników warunków atmosferycznych, w szczególności wysokich temperatur powietrza, są zawarte w ustawie Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym m.in. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

W wydanym na podstawie ww. ustawy rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) zostały określone w szczególności następujące wymagania:

- w pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem (§ 15 ust. 1),
- okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy (§ 29 ust. 3),
- pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz (§ 31),
- stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem (§ 45 ust. 4),
- pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody inne napoje (§ 112).

Zgodnie natomiast z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca jest obowiązany zapewnić odpowiednie napoje pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25ºC,
- na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC.

Pragnę również zauważyć, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy (w tym art. 129, 142 i 145) umożliwiają pracodawcom skracanie czasu pracy lub zmianę godzin pracy także w przypadku, jeśli niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura powietrza) wpływają na dużą uciążliwość podczas wykonywania pracy.

Powyższe przepisy są, moim zdaniem, wystarczające do zapewnienia przez pracodawców ochrony pracowników przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności wysokiej temperatury powietrza.

Ponadto pragnę nadmienić, że do kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, powołana jest Państwowa Inspekcja Pracy podległa Sejmowi RP.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Marek Bucior

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega