sobota, 19 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
REJS 2010.09.04_049
REJS 2010.09.04_049

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach.
Jesteś w: Społeczna Inspekcja Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A.

Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach.

 Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach

Szanowna Pani Minister! Pragnę złożyć na Pani ręce interpelację w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach. Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała zmiany po przeprowadzonej kampanii „Walczymy z absurdami w prawie pracy”. Czytelnicy i internauci mogli zgłaszać niejasne i absurdalne przepisy prawa pracy. Zespół Państwowej Inspekcji Pracy na ich podstawie przygotował wnioski o zmianę przepisów, których stosowanie powoduje najwięcej problemów. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie okresu, w którym należy wykorzystać zaległy urlop, jak również zmianę zasad udzielania urlopu na żądanie.

W chwili obecnej pracownik, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, musi wykorzystać dni wolne do marca następnego roku. Korzystniejszym w opinii ekspertów rozwiązaniem byłoby wydłużenie tego okresu przynajmniej do sierpnia następnego roku. Skorzystaliby na tym pracownicy, którzy znacznie łatwiej mogliby wykorzystać przysługujące im dni wolne w okresie letnim aniżeli w tak mało atrakcyjnym dla wypoczynku okresie zimowo-wiosennym. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje również zmiany, z których skorzystać mogą pracodawcy. Każdy podwładny miałby obowiązek powiadamiać przełożonego o wykorzystaniu urlopu na żądanie przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym chce mieć wolne, dzięki czemu pracodawca łatwiej mógłby organizować pracę w swojej firmie.

Państwowa Inspekcja Pracy proponuje również zmiany w przepisach o czasie pracy, wynagrodzeniach i badaniach lekarskich. Pracodawca, który naruszył przepisy o dobie pracowniczej nie ze swojej winy (np. w sytuacji, gdy z powodu absencji chorobowej połowy załogi zlecił pracownikowi rozpoczęcie pracy, mimo że nie upłynęły jeszcze 24 godz. od rozpoczęcia pracy w poprzednim dniu), mógłby nie być zobowiązany do zapłaty z tego tytułu dodatku za pracę w nadgodzinach. PIP proponuje także doprecyzowanie przepisów o wstępnych badaniach lekarskich. W chwili obecnej firma nie musi ich przeprowadzać, jeśli podpisuje kolejną umowę z pracownikiem bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania poprzedniej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak resort ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Państwową Inspekcję Pracy?

2. Czy ministerstwo przewiduje zmiany w przepisach o płacach i urlopach, jak również w przepisach o czasie pracy, wynagrodzeniach i badaniach lekarskich?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 7 grudnia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 13407 w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach przekazaną przy piśmie z dnia 14 grudnia bieżącego roku, znak: SPS-023-13407/09, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zasygnalizowane w interpelacji pana posła propozycje zmian w przepisach prawa pracy dotyczące terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, instytucji urlopu na żądanie, pracy w godzinach nadliczbowych w kontekście doby pracowniczej, wstępnych badań lekarskich, a także wynagrodzeń za pracę były przedmiotem wystąpień głównego inspektora pracy skierowanych do ministra pracy i polityki społecznej, wnoszących o podjęcie stosownych prac legislacyjnych.

Pragnę wyjaśnić, że udzielając głównemu inspektorowi pracy odpowiedzi na te wystąpienia, wyraziłam pogląd o celowości prowadzenia prac nad wszelkimi propozycjami ewentualnych zmian w przepisach prawa pracy, zwłaszcza w przepisach Kodeksu pracy, z udziałem partnerów społecznych reprezentowanych w Zespole Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Minister pracy i polityki społecznej, decydując się na podjęcie ewentualnych prac legislacyjnych w tym obszarze regulacji prawnych, powinien bowiem brać pod uwagę ocenę celowości i zasadności konkretnej propozycji zmiany stanu prawnego dokonaną przez przedstawicieli adresatów norm prawnych, a więc organizacje reprezentujące pracodawców i pracobiorców. O skuteczności prawa i jego właściwym stosowaniu w praktyce decyduje bowiem m.in. zrozumienie i akceptacja społeczna przyczyn i celów dokonywanych zmian.

Ogólny kierunek i cel niektórych z proponowanych przez pana posła zmian odpowiada podjętym już pracom w Zespole Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Mam tu na myśli propozycje zmian w przepisach dotyczących urlopu na żądanie, a także terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Pragnę jednak dodać, że partnerzy społeczni rozważają ewentualną celowość wprowadzenia zmian w przepisach regulujących te zagadnienia, biorąc także pod uwagę przeciwdziałanie jednorazowemu wykorzystaniu przez pracownika całego urlopu na żądanie, a także znaczne wydłużenie terminu na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego (do końca następnego roku kalendarzowego).

Z kolei proponowana przez pana posła cząstkowa zmiana w przepisach o rozliczaniu czasu pracy w godzinach nadliczbowych w kontekście doby pracowniczej nie może być, moim zdaniem, rozpatrywana w oderwaniu od szeregu innych przepisów Kodeksu pracy regulujących problematykę czasu pracy, a także postulatów dalszego znacznego uelastycznienia przepisów dotyczących organizacji procesu pracy. Jednym z istotnych aspektów tego zagadnienia jest stosowanie różnych godzin rozpoczynania pracy w poszczególnych dobach pracowniczych. W mojej ocenie proponowanie w tym zakresie zmian w przepisach Kodeksu pracy jest obecnie przedwczesne; warto bowiem wykorzystać doświadczenia z praktycznego stosowania rozwiązań przyjętych w art. 10 i 11 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Pan poseł nie precyzuje natomiast, w jakim zakresie oczekuje zmian w przepisach o wynagrodzeniach. Poprzez nawiązanie w treści interpelacji do wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy mogę jednak zakładać, że chodzi o poszerzenie katalogu wyłączeń z minimalnego wynagrodzenia za pracę - o dodatek za pracę w porze nocnej oraz o zmianę terminu wypłaty należności przysługujących pracownikowi w związku z ustaniem zatrudnienia.

W pierwszej z powyższych kwestii jestem zdania, że przyjęcie tego postulatu mogłoby spowodować presję na wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę także innych dodatków związanych nie tylko z rozkładem czasu pracy, ale także ze szczególnymi właściwościami pracy lub warunkami pracy; w konsekwencji zmierzałoby to do ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, nie zaś minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest natomiast nie tylko ekwiwalentem za pracę, ale także powinno uwzględniać warunki jej wykonywania.

Natomiast w sprawie przesunięcia terminu wypłaty należności wymagalnych w dniu ustania stosunku pracy (np. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy) na termin późniejszy, przypadający po zakończeniu zatrudnienia, jestem zdania, że oznaczałoby to znaczne pogorszenie sytuacji prawnej pracownika i z tego powodu taki postulat zmiany stanu prawnego nie wydaje się możliwy do zaakceptowania.

W kwestii obowiązku pracodawcy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pragnę wyjaśnić, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest jedynym podmiotem postulującym zmianę stanu prawnego. Różne propozycje w tym zakresie były formułowane także przez organizacje pracodawców. Istotna modyfikacja przepisów art. 229 § 1 Kodeksu pracy dotyczących przeprowadzania wstępnych badań lekarskich, a także przypadków, w których pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku, jest również przedmiotem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy zawartego w druku sejmowym nr 2019. Trzeba także dodać, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o dokonanie analizy uwarunkowań dotyczących lekarskich badań wstępnych i okresowych celem uproszczenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Należy zatem podkreślić, iż szereg podmiotów jest zaangażowanych w proces ewentualnego uproszczenia przepisów prawa pracy w zakresie przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Zmiany tych przepisów, zwłaszcza ze względu na istotne znaczenie właściwej oceny stanu zdrowia kandydata do pracy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie zatrudnienia zarówno jemu, jak i współpracownikom, nie mogą być jednak dokonywane zbyt pochopnie. Konieczna jest bowiem pogłębiona analiza i ocena skutków każdej propozycji zmian art. 229 § 1 Kodeksu pracy, także i takiej, która z pozoru nie powinna spowodować zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników ani też utrudniać pracodawcom przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pragnę zapewnić pana posła, że każda propozycja zmian w przepisach Kodeksu pracy jest analizowana pod kątem jej ewentualnego uwzględnienia w pracach nad zmianami w ustawodawstwie pracy.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Marek Bucior

Warszawa, dnia 23 grudnia 2009 r.

Autor: zamieścił:sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega