Interpelacja w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez PIP na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji.

Interpelacja nr 12413 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji pracownikom

Zjawisko niewypłacania pracownikom pensji przybiera niepokojące rozmiary. Dane Państwowej Inspekcji Pracy są alarmujące. Od 1 stycznia do 30 września br. dwukrotnie zwiększyła się liczba pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzenia. Tylko w woj. śląskim kwota zaległości to 22,5 mln zł. Inspektorzy zdołali wyegzekwować ok. 50% tej sumy. Na sporej części nierzetelnych pracodawców wysokość mandatów nie robi wrażenia (1-2 tys. zł). Często zdarzają się właściciele firm, którzy zalegają z wypłatami przez wiele lat, płacą mandaty i spokojnie funkcjonują nadal. Zbędne wydaje się dowodzenie, czym skutkuje brak pensji na koncie pracownika i jakie ma to przełożenie na los jego rodziny.

Pewną nadzieję budzi nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która umożliwi zgłaszanie przez poszkodowanych nieuczciwych pracodawców do Krajowego Rejestru Długów. Niemniej zasadnym wydaje się podniesienie wysokości mandatów, aby sama groźba ich zapłacenia działała na właścicieli firm prewencyjnie.

Mając na uwadze dobro poszkodowanych pracowników, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaka jest opinia ministerstwa dotycząca ewentualnego podniesienia wysokości mandatów nakładanych przez PIP na nierzetelnych pracodawców?

2. Czy ministerstwo widzi inne sposoby i/lub rozwiązania prawne godne analizy, które dyscyplinowałyby nieuczciwych pracodawców?

Z poważaniem

Poseł Wojciech Szarama

Bytom, dnia 23 października 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12413 w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji pracownikom

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Wojciecha Szaramy, przesłaną przy piśmie z dnia 6 listopada 2009 r., znak: SPS-023-12413/09, w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji pracownikom przesyłam następującą informację.

Stosownie do przepisów art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy niewypłacenie w terminie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) wysokość grzywny nakładanej w takich przypadkach, w tym nakładanej przez inspektora pracy w postępowaniu mandatowym, została w istotny sposób zwiększona od 1 lipca 2007 r. Podwyższenie wysokości grzywny za te wykroczenia było realizacją postulatów zgłaszanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz środowiska związkowe.

Na skutek tych zmian granice wymiaru grzywny zostały wprost określone w przepisach Kodeksu pracy (art. 281-283) i wynoszą od 1000 do 30 000 zł. Przed tą zmianą granice wysokości grzywny wynikały z przepisów Kodeksu wykroczeń (art. 24 § 1) i wynosiły od 20 zł do 5000 zł. Wysokość grzywny nakładanej przez inspektora pracy w postępowaniu mandatowym podwyższono do kwoty 2000 zł. Ponadto, jeżeli pracodawca co najmniej dwukrotnie ukarany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika popełnia w ciągu 2 lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, grzywna może być nałożona w tym trybie w wysokości do 5000 zł (art. 96 § 1a i 1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). W poprzednim stanie prawnym wysokość mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy wynosiła do 1000 zł.

Należy także podkreślić, że jeżeli naruszenie prawa przez pracodawcę ma charakter ciągły i powtarzający się, to może być poddane ocenie, czy nie spełnia znamion przestępstwa przeciwko prawom pracownika określonym w art. 218 § 1 Kodeksu karnego. Przepisy te stanowią, że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Postępowanie w tych sprawach prowadzą organy prokuratury na skutek zawiadomienia m.in. przez pracownika lub inspektora pracy o możliwości popełnienia przestępstwa.

W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia dochodzenia wypłaty przez pracodawcę należności pracowniczych, a w szczególności niewypłaconego wynagrodzenia, które spełnia wymóg świadczenia należnego, czyli takiego, do którego prawo nie budzi wątpliwości, wprowadzono możliwość wydania przez inspektora pracy nakazu wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 76, poz. 809). Stworzono w ten sposób drugą - obok postępowania przed sądem powszechnym - administracyjną drogę zaspokajania roszczeń o wynagrodzenia. Od 1 lipca 2007 r., na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu (art. 11 pkt 7).

Jak wynika z powyższego, w ostatnich latach wprowadzono szereg nowych instrumentów prawnych, które mają na celu przeciwdziałanie niewypłacaniu wynagrodzenia za pracę w terminie oraz usprawniają ich egzekwowanie. W szczególności górna granica grzywny, która może być nałożona na pracodawcę niewypłacającego wynagrodzenia (30 000 zł), wydaje się, jest wystarczająco dolegliwa. Wobec powyższego moim zdaniem z uwagi na krótki okres obowiązywania nowych rozwiązań prawnych (zaledwie 2 lata) pełna ocena skuteczności ich stosowania wydaje się obecnie przedwczesna i wymagałaby także uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz partnerów społecznych.

Niezależnie od powyższego pragnę zauważyć, że minister pracy i polityki społecznej nie posiada uprawnień nadzorczych nad Państwową Inspekcją Pracy, w tym pozwalających na monitorowanie oraz analizowanie postępowania inspektorów pracy w zakresie ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a nadzór nad nią w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy (art. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). Zatem kwestia wysokości mandatów nakładanych w praktyce przez inspektorów pracy może być przedmiotem zainteresowania oraz prac Rady Ochrony Pracy, do zadań której należy m.in.: ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz formułowanie wniosków wynikających z tych ocen, wyrażanie stanowiska na temat programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Marek Bucior

Warszawa, dnia 30 listopada 2009 r.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl