Zespół Trójstronny do Spraw Branży Energetycznej

 Na posiedzeniu konsultacyjno - informacyjnym Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej w dniu 13 marca 2002 r., w którym wzięli udział przedstawiciele stron: rządowej, pracodawców i związkowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował zebranych o formule działania Zespołu. Intencją rządu jest prowadzenie dialogu branżowego w ramach tych samych reguł na jakich funkcjonuje Komisja Trójstronna z zachowaniem autonomii organizacyjnej. Minister ocenił, że jest to jedyny możliwy i wystarczająco dobry sposób działania w sytuacji pilnej potrzeby prowadzenia dialogu branżowego. Strony opracowały i przyjęły Regulamin Trójstronnego Zespołu do Spraw Branży Energetycznej.

Tutaj możesz zapoznać się z protokołami, ustaleniami i uzgodnieniami Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

TZds.BE został powołany celem:

- kontynuowania trójstronnego dialogu sektorowego,
- godzenia interesów stron,
- wypracowywania stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży energetycznej oraz interesów pracowników i pracodawców.

Stronę rządową w Zespole reprezentuje 5 przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu (po jednym z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Stronę pracowników w Zespole reprezentuje po 3 przedstawicieli 5 Central Związkowych:

- Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,
- Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”,
- Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ „Solidarność”,
- Sekcja Krajowa Energetyki Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
- Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.

Stronę pracodawców w Zespole reprezentuje po 2 przedstawicieli:

- Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych,
- Związku Pracodawców Elektrowni,
- Związku Pracodawców Elektrociepłowni,
- Związku Pracodawców Zaplecza Energetyki.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl