sobota, 08 sierpnia 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
638 zł zapomogi z funduszy związku zawodowego jest zwolnione z podatku. Ustawa zm. z 17.07.09r.(DzU nr125, poz.1037)
Jesteś w: Archiwum

638 zł zapomogi z funduszy związku zawodowego jest zwolnione z podatku. Ustawa zm. z 17.07.09r.(DzU nr125, poz.1037)

Z dniem 22 sierpnia br. weszły w życie zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja zakłada zwolnienie świadczeń pieniężnych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach limitu 380 zł. Z podatku zwolnione zostaną również zapomogi wypłacane członkom organizacji związkowych do 638 zł w roku.

  ustawa PIT DzU 125 poz 1037

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalania z podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • zapomogi wypłacone z zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej wypłacone pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 638 zł.
  •  wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Ustawodawca podkreśla, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Ustawa ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2009 roku. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 17 lipca 2009 r. opublikowana została w Dz.U. nr 125, poz. 1037.


W ramach prac Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno – Gospodarczych NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Ministerstwa Finansów z pytaniami dotyczącymi wątpliwości jakie powstały w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych w ramach rozwiązań związanych z Pakietem Antykryzysowym. Przedstawiamy opinie Ministerstwa Finansów  w zakresie stosowania przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 9a i pkt. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

OPINIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione od podatku dochodowego są m.in.:

- zapomogi, inne niż wymienione w pkt. 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 91),

- wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 złotych; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt. 67).

Na tle tych przepisów związki zawodowe zgłaszają wątpliwości co do zakresu zwolnień nim objętych.

Aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 w ust. 1 w:

1) pkt. 9a, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- zapomogi muszą być wypłacone pracownikowi z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej,

- zapomogi nie mogą być związane z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią (tego typu zapomogi są bowiem zwolnione na podstawie pkt. 26 w art. 21 ust. 1 ustawy)

- zapomogi nie mogą przekroczyć rocznie kwoty 638 złotych

Zatem zwolnieniem może zostać objęta zapomoga wypłacona np. w związku z utratą pracy. Jeżeli pracownik otrzyma większą kwotę zapomogi, różnicę wykaże w zeznaniu podatkowym (PIT 36 lub 37) jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłaci podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy (wg. Obowiązującej stawki podatkowej 18% lub 32%).

Związek zawodowy nie jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy, jednakże stosownie do postanowień art. 42a ustawy, po zakończeniu roku jest natomiast obowiązany sporządzić informację PIT 8C i przekazać ją podatnikowi i urzędowi skarbowemu, jeżeli zapomoga przekracza kwotę zwolnienia;

2) pkt. 67, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- świadczenia (rzeczowe lub pieniężne) otrzymane przez pracownika muszą być sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,

- świadczenia te muszą dotyczyć wyłącznie finansowania działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS,

- wartość świadczeń otrzymanych zarówno od pracodawcy z funduszu socjalnego i od związków zawodowych, nie może przekroczyć rocznie kwoty 380 złotych (powyżej tej kwoty świadczenia będą podlegać opodatkowaniu).

Jeżeli pracownik otrzyma większą kwotę świadczenia od pracodawcy, wówczas pracodawca, jako płatnik od różnicy pobierze zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli natomiast po zakończeniu roku podatkowego okaże się, że kwota świadczenia uzyskana łącznie od pracodawcy i związków zawodowych jest wyższa od 380 złotych podatnik wykaże różnicę w zeznaniu podatkowym (PIT 36 lub 37), jako przychód z innych źródeł i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłaci podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy (wg. Obowiązującej stawki podatkowej – 18% lub 32%).

Związek zawodowy nie jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy, jednakże stosownie do postanowień art. 42a ustawy, po zakończeniu roku jest natomiast obowiązany sporządzić informację PIT 8C i przekazać ją podatnikowi i urzędowi skarbowemu, jeżeli wartość dokonanego świadczenia przekracza kwotę zwolnienia.

Pracodawca nie powinien zatem żądać od związków zawodowych informacji na temat dokonywanych przez związek świadczeń, gdyż jest on zobligowany do poboru zaliczek jedynie od dokonywanych przez niego świadczeń.

Ponadto należy pamiętać, iż przepisy podatkowe nie określają zasad przyznawania różnego rodzaju świadczeń, gdyż wykracza to poza sferę objętą regulacjami podatkowymi. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń regulują odrębne przepisy (Np. układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, uchwały).

 

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega