sobota, 19 września 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
011 Warszawa 2008.11.05.
011 Warszawa 2008.11.05.

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Interpelacja nr 11878 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mobbingu
Jesteś w: Społeczna Inspekcja Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A.

Interpelacja nr 11878 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mobbingu

Interpelacja nr 11878 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mobbingu

Szanowna Pani Minister! Stosunkowo od niedawna w polskim Kodeksie pracy istnieje instytucja mobbingu. Definicja mobbingu zawarta została w art. 943 § 2 Kodeksu pracy. Nie ma wątpliwości co do tego, że wprowadzenie do kodeksu obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku jest jak najbardziej uzasadnione. Mobbing, zwłaszcza gdy jest stosowany długotrwale, może spowodować u pracownika bardzo poważne komplikacje zdrowotne oraz znacznie obniżyć jego samoocenę, dlatego też powinien być zwalczany.

W związku z tym jednak, że mobbing jest nowością w polskim systemie prawnym, nie wytworzyły się jeszcze jasne i ugruntowane praktyką kryteria, według których możliwe byłoby bezsprzeczne rozdzielenie działań mobbingowych od uprawnień pracodawcy polegających na egzekwowaniu poleceń, egzekwowaniu dyscypliny czy możliwości kształtowania preferowanych postaw i zachowań międzyludzkich w środowisku pracy.

Mając to na uwadze proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie pracownikom i pracodawcom istoty mobbingu?

2. Czy ministerstwo prowadzi monitoring orzeczeń sądowych wydawanych w sprawach mobbingu? Jeżeli tak, to jakie wypływają wnioski ze stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących mobbingu?

3. Jakie działania mające na celu przeciwdziałania mobbingowi podejmuje ministerstwo?

4. Jakie jest stanowisko ministra pracy i polityki społecznej odnośnie do przedstawionego powyżej problemu?

Z wyrazami szacunku

Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 28 września 2009 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 11878 w sprawie mobbingu

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Brejzy przekazaną przy piśmie z dnia 8 października br., znak: SPS-023-11878/09, w sprawie stosowania art. 943 Kodeksu pracy pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Przepis art. 943 Kodeksu pracy dotyczący mobbingu został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 cyt. artykułu mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Przed unormowaniem tego zjawiska w Kodeksie pracy zakaz szykanowania lub psychicznego dręczenia w miejscu pracy wynikał przede wszystkim z podstawowych zasad prawa pracy, tj. z obowiązku pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz z zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatem trudno zgodzić się ze stwierdzeniem pana posła, iż mobbing jest nowością. W polskim systemie prawnym pojęcie to funkcjonuje prawie 6 lat, natomiast wcześniej było przedmiotem wykładni przepisów prawa pracy.

Odnosząc się natomiast do kwestii działań mających na celu wyjaśnianie pracodawcom i pracownikom istoty mobbingu, chciałabym zwrócić uwagę, iż brzmienie omawianego przepisu wyraźnie wskazuje, co to jest mobbing, jak również precyzuje skutki, jakie mogą dotknąć pracodawcę w przypadku zaistnienia tego zjawiska w miejscu pracy. Regulacja zawarta w art. 943 Kodeksu pracy przewiduje bowiem dwie formy rekompensaty pieniężnej, których może dochodzić pracownik przed sądem pracy, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (gdy mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia) oraz odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (gdy wskutek mobbingu rozwiązał on umowę o pracę). Należy też pamiętać, iż mobbing zawsze prowadzi do naruszenia dóbr osobistych pracownika. Powyższe oznacza zatem dopuszczalność dochodzenia przez niego także roszczeń cywilnoprawnych (art. 24 K.c., art. 448 K.c. w związku z art. 300 K.p.) z wyjątkiem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, które zostały w sposób wyczerpujący uregulowane na gruncie przepisów prawa pracy (art. 943 § 3 i 4 K.p.). Dodatkowo nałożony na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ma charakter obowiązku podstawowego. W konsekwencji więc jego naruszenie może stanowić także podstawę do wykorzystania przez pracownika uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 K.p. z prawem do dodatkowego odszkodowania.

W świetle powyższego można więc wyrazić pogląd, iż z uwagi na opisane wyżej skutki finansowe w interesie samego pracodawcy winna być daleko idąca ostrożność w należytym rozdzieleniu pomiędzy uprawnieniami do egzekwowania poleceń lub kształtowaniem preferowanych postaw u pracowników a działaniami mobbingowymi. Ponadto należy pamiętać, iż art. 943 § 1 Kodeksu pracy de facto nakłada na pracodawcę obowiązek nie tylko powstrzymywania się od praktyk mobbingowych, ale również przeciwdziałania już stwierdzonym przypadkom tego zjawiska oraz podejmowania wszelkich działań zapobiegawczych na przyszłość.

Podsumowując, chciałabym podkreślić, iż omawiane przepisy prawne regulują na tyle precyzyjnie pojęcie mobbingu oraz obowiązek reakcji pracodawcy na to zjawisko, jak również określają dotkliwe skutki niewywiązania się pracodawcy z tego obowiązku, iż postulowane przez pana posła działania wyjaśniające istotę tego zjawiska wśród pracodawców i pracowników, w mojej opinii, nie są konieczne.

Niezależnie od powyższego pragnę jednocześnie zaakcentować, iż zgodnie z art. 262 Kodeksu pracy spory ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy. A zatem i tak ostateczna ocena, czy w konkretnym przypadku działanie pracodawcy lub innej osoby nosi znamiona mobbingu, czy jest to np. wyłącznie egzekwowanie wykonania polecenia służbowego, należeć będzie do sądu.

Odnośnie zaś do zagadnienia monitoringu orzeczeń sądowych wydawanych w sprawach o mobbing chciałabym poinformować, iż Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało zbiorczą informację dotyczącą dochodzenia roszczeń pracowniczych z tego tytułu.

Z danych zawartych w ww. dokumencie wynika, iż w roku 2005, a więc po roku obowiązywania art. 943 Kodeksu pracy, wniesiono ogółem 159 pozwów w sprawach o mobbing do sądów rejonowych oraz 68 do sądów okręgowych. Natomiast w kolejnych latach 2006-2008 można zaobserwować co do zasady tendencję wzrostową w ilości powództw pracowniczych dotyczących omawianego zagadnienia. W 2006 r. liczba tego rodzaju spraw w sądach rejonowych wynosiła 403 (w 2007 r. - 506, w 2008 r. - 536), natomiast w sądach okręgowych - 35 (w 2007 r. - 173, w 2008 r. - 155). Zatem można wnioskować, iż powyższe dane mogą też sugerować wzrost świadomości społecznej zarówno co do istoty samego mobbingu, jak również instrumentów prawnych umożliwiających skuteczną obronę przed tego rodzaju zjawiskiem występującym w miejscu pracy. Przy czym należy tu podkreślić, iż w latach 2005-2008 największy procent wniesionych spraw stanowią roszczenia o zaprzestanie mobbingu (art. 943 § 2 K.p.), następnie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 943 § 3 K.p.), najmniej natomiast dochodzono roszczeń o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę wskutek mobbingu (art. 943 § 4 K.p.). Dane zawarte w przedmiotowym dokumencie wskazują także, iż wśród osób wnoszących powództwa do sądu w ww. sprawach w nieznacznym stopniu dominują kobiety.

Z szacunkiem

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Warszawa, dnia 6 listopada 2009 r.

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega