Informacje dotyczące wypowiedzenia PUZP, KR U-I przez Związek Pracodawców

 


 Bełchatów, 2009-05-13  Uchwała Nr 8/VI/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Czlonków Związku Pracodawców Elektrowni w sprawie wypowiedzenia PUZP w części dotyczącej czasu pracy, ruchu ciągłego i związanych z tym definicji.


Łódź, 2009-06-29     Wypowiedzenie przez Związek Pracodawców Elektrociepłowni Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego KR U-I

Stosownie do zapisów art. 45 ust. 3 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego Karta Rejestrowa U-I, Związek Pracodawców Elektrociepłowni wypowiada Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego zawarty w dniu 13 maja 1993r.· wpisany do rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy Karta Rejestrowa U-I, w części dotyczącej:

  • artykuł 2 ustęp 9,
  • rozdział II "Czas pracy" od artykułu 4 do artykułu 5,
  • artykuł 9 ustęp 1,
  • artykuł 14,
  • załącznik nr 5 w całości.

ze skutkiem na dzień 31.12.2009r.


Gryfino, 2009-11-30     Pismo Przewodniczącego OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, Pana Romana Michalskiego nt. wypowiedzeniaPUZP dla Energetyki, w części dotyczącej czasu pracy.

W związku z wcześniejszym wypowiedzeniem PUZP dla Energetyki, w dniu 30 listopada br. przesłałem pismo do przwodniczących central związkowych, wraz z propozycja wspólnego pisma do Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej.


Szczecin, 2009-11-30  Inicjatywa Romana michalskiego, Przewodniczacego OZZZ Pracownikow Ruchu Ciągłego skierowana do przedstawicieli Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego, w sprawie podjęcia negocjacji przez Strony PUZP KR U_I


Szczecin, 2009-11-30     Przedstawiciele Strony Społecznej w Komisji Trójstronnej, celem osiągnięcia kompromisu, zadeklarowali chęć podjęcia rozmów z Federacją Związków Pracodawców Energetyki Polskiej w sprawie wypowiedzenia przez FZZ PEP Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.


Katowice, 2009-12-10  Potwierdzenie otrzymania przez Związek Pracodawców Elektrowni pisma z dnia 30.11.2009 dotyczącego deklaracji Strony Społecznej do podjęcia rozmów w sprawie wypracowania i dostosowania rozdziału Czas pracy w PUZP dla PPE KR U-I do obecnie obowiazujacego Kodeksu pracy.


Łódź, 2009-12-15    Potwierdzenie otrzymania przez Związek Pracodawców Elektrociepłowni pisma z dnia 30.11.2009 dotyczącego deklaracji Strony Społecznej do podjęcia rozmów w sprawie wypracowania i dostosowania rozdziału Czas pracy w PUZP dla PPE KR U-I do obecnie obowiazujacego Kodeksu pracy.


Warszawa, 2009-12-16  PUZP 2009-12-16 Strona Społeczna Zespołu Trójstronnego do Federacji Prcacodawców.

Strona Społeczna Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego KR U-l (sygnatariusze niniejszego pisma) ze zdziwieniem przyjęła zawarte w piśmie z dnia 09.09.2009 r. oświadczenie woli Strony Pracodawców Układu o częściowym wypowiedzeniu tego dokumentu, uznając je jednocześnie za prawnie bezskuteczne w świetle obowiązujących przepisów.

Przepisy prawa pracy, a w szczególności dział XI Ustawy Kodeks Pracy, nie przewidują możliwości częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. W powszechnej ocenie doktryny prawnej oraz sądów, wobec braku odpowiednich przepisów ustawy, nie można domniemywać istnienia prawa do częściowego wypowiedzenia układu. Uzasadnieniem dla tego twierdzenia jest chociażby fakt, iż kodeks pracy w wielu przypadkach odnosi się do części układu. Biorąc więc pod uwagę obowiązującą przy interpretacji tekstów prawnych Zasadę Racjonalnego Ustawodawcy należy przyjąć, że jeśli Jego zamiarem byłoby ustanowienie prawa do częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy znalazłoby to odzwierciedlenie w treści przepisu prawa, tak jak to ma miejsce w pozostałych przypadkach. Za tezą uznającą za bezskuteczne częściowe wypowiedzenie układu przemawia jeszcze cały szereg innych argumentów prawnych, jednak pismo, ze względu na swój cel i charakter nie będzie ich przytaczać.

Biorąc powyższe pod uwagę Strona Społeczna Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy jeszcze raz oświadcza, że wyżej wskazane oświadczenie woli o częściowym wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego (KR U-l) uznaje za prawnie bezskuteczne.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy otwarci na prowadzenie rokowań nad poszczególnymi zapisami Układu zgodnie z dotychczasowymi deklaracjami. Zdaniem Strony Społecznej tylko ta - prawnie dopuszczania droga może odprowadzić do satysfakcjonujących obie strony efektów. Każde inne działanie da tylko efekt zamieszania, niejasności i nieporozumień w indywidualnych stosunkach pracy otwierając drogę postępowań sądowych celem ich wyjaśnienia co z kolei może narazić pracodawców na dodatkowe, zupełnie nieuzasadnione koszty.


Katowice, 2009-08  opinia OIP w Katowicach Nr rej.:02C01/4560/Z-1/195/1/09 dotycząca możliwości częściowego wypowiedzenia Układu Zbiorowego Pracy.

Przepisy działu XI Kodeksu pracy dotyczące układów zbiorowych pracy oraz wydane na ich podstawie rozporządzenie wykonawcze w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy (Dz U nr 34 z 2001r.,poz.408) nie przewidują możliwości wypowiedzenia układu w części i wpisania takiej informacji do rejestru układów. Wypowiedzenie układu - zgodnie z art.2417 Kp.- jest jednym ze sposobów rozwiązania układu, do czego niewątpliwie nie prowadzi wypowiedzenie układu w części. Za uznaniem, że częściowe wypowiedzenie układu jest niedopuszczalne przemawia również fakt, iż w konsekwencji skutkowałoby ono zmianą treści układu. Zgodnie natomiast z art.2419 Kp. zmiana treści układu może być dokonana tylko w drodze protokołu dodatkowego zawartego w trybie określonym w tym przepisie.


Warszawa, 2010-01-05   Informacja o wpisaniu do rejestru PUZP informacji o wypowiedzeniu części postanowień Układu.

Działając na podstawie § 9 ust 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. Nr 34, poz. 408), w dniu 05-01-2009r.  wpisano do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy informację o wypowiedzeniu przez stronę pracodawców postanowień art. 2 ust 9, art. 4, art. 5, art. 9 ust. l, art. 14 i Załącznika Nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z dnia 13 maja 1993 r., nr rejestru U-I.

Decyzję o wypowiedzeniu wyżej wymienionych postanowień układu podjęła strona pracodawców, tj. Zarząd Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych, Zarząd Związku Pracodawców Elektrowni, Zarząd Związku Pracodawców Elektrociepłowni. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i biegnie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wpisanie do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy informacji o wypowiedzeniu wymienionych w piśmie postanowień układu, ma wyłącznie charakter ewidencyjny i nie rodzi skutków prawnych. Nie stanowi także potwierdzenia prawidłowości ich wypowiedzenia pod względem prawnym. 


Gryfino, 2010-01-21   Prośba skierowana przez Romana Michalskiego, Przewodniczącego OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, do wszystkich organizacji związkowych należących do Zrzeszenia  o przesyłanie uwag dotyczących wypowiedzenia przez Pracodawców PUZP, w części dotyczącej Czasu pracy.

W nawiązaniu do działań prowadzonych przez OZZZPRC w związku z wypowiedzeniem Ponadzakładowego  Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego informuję, że otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia br. informujące, że wpisano do rejestru - na wniosek pracodawców - informację o wypowiedzeniu w/w układu. Znaczącym jest końcowa część pisma: „ Przekazując powyższe pragnę także poinformować, że wpisanie do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy informacji o wypowiedzeniu wymienionych w piśmie postanowień układu, ma wyłącznie charakter ewidencyjny i nie rodzi skutków prawnych "

W nawiązaniu do powyższego stwierdzam że w naszej ocenie wypowiedzenie w część układu jest nie skuteczne. Takie stanowisko przyjęły również pozostałe centrale związkowe.

W dniu 19 stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Strony Społecznej Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej podczas, którego zaprezentowaliśmy (obecni ze strony OZZZPRC: Roman Michalski, Jan Ciężki, Henryk Chrobak) nasze stanowisko co do propozycji zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Pozostałe centrale związkowe przyjęły stanowisko bez uwag. Podczas spotkania powołano zespół roboczy - po dwie osoby z każdej centrali - który zajmie się przygotowaniem propozycji zmian w PUZP.

Spotkanie Zespołu odbędzie się w dniach 17-19 luty br. w Warszawie. W związku z powyższym proszę w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego br. przekazywanie propozycji uwag co do wypowiedzianego działu Czas Pracy.


Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl