sobota, 08 sierpnia 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
2014_MIEDZA_42
2014_MIEDZA_42

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Inicjatywa ustawodawcza Związków Zawodowych w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych.
Jesteś w: Komisja Trójstronna

Inicjatywa ustawodawcza Związków Zawodowych w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych.

Kodeks Pracy rozdział VIII (szkolenie) w art. 2373 wyraźnie precyzuje obowiązki pracodawcy oraz pracownika co do wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. Pracodawca, który dopuścił pracownika w pełni uznał jego kwalifikację i umiejętności stosując się do obowiązujących przepisów kodeksu pracy jak i do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. Nr. 54,poz. 348, z poź; zm.). Oczywistym jest, że pracodawca na bieżąco może ocenić i zweryfikować działania pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków. W celu utrzymania bezpieczeństwa pracy i urządzeń pracodawca, w myśl kodeksu pracy, na bieżąco powinien przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP oraz instruktażowo z zakresu eksploatacji na danym stanowisku pracy i w każdej chwili może dokonać weryfikacji jego wiedzy. Nie ma najmiejszego sensu podejmowanie dyskusji o tym,  aby pracownik z wieloletnim doświadczeniem i z uprawnieniami bezterminowymi był poddawany cyklicznym egazaminom kwalifikacyjnym wyłącznie dlatego, że minął jakiś z góry ustalony okres czasu. Ponadto niezbędna znajomość olbrzymiego zakresu wiedzy objętej tematyką egzaminacyjną doprowadza do sytuacji stresogennej dla pracownika, dotyczy to w szczególności osób starszych oraz mniej wykształconych. Zgodnie z udokumentowanymi badaniami stres ma duży wpływ na zdrowie człowieka. W wielu przypadkach stres może być bezpośrednią przyczyną śmierci, np. spowodowanej strachem przed utratą pracy.

Kwestie dotyczące edukacji w państwach UE nie podlegają regulacjom wspólnotowym. Poprzez art. 126 Traktatu z Maastricht oraz art. 76 Układu Europejskiego Wspólnota Europejska zachęca Państwa Członkowskie do współpracy w dziedzinie edukacji. Jednym z aspektów tej współpracy jest umożliwianie kształcenia i swobodnego podejmowania pracy w dowolnym państwie na terenie Unii Europejskiej. Realizację tego postulatu umożliwia system wzajemnego uznawania dyplomów, okresów studiów oraz kwalifikacji zawodowych obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. System sektorowy dotyczy kwalifikacji zawodowych uzyskanych dla potrzeb wykonywania zawodu np. lekarza, pielęgniarki, położnej, stomatologa, weterynarza oraz pewnych czynności w zawodzie farmaceuty. Kształcenie w w/w zawodach we wszystkich państwach członkowskich UE składa się z tych samych elementów, które określa dyrektywa wspólnotowa. Dzięki tej dyrektywie państwo przyjmujące uznaje kwalifikacje dotyczące tych zawodów automatycznie.

Stanowisko Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy w sprawie likwidacji przymusowego odnawiania uprawnień kwlifikacyjnych

Inicjatywa  ustawodawcza jest odpowiedzią na powszechne żądania związków zawodowych oraz grup zawodowych pracowników, którzy w celu utrzymania dotychczasowej pracy zmuszani są cyklicznie do odnawiania swoich uprawnień kwalifikacyjnych. (Wbrew opinii rozpowszechnianej przez kilka organizacji lobbujących na rzecz utrzymania cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych, mają one niewiele wspólnego z bezpieczeństwem pracowników i urządzeń, stanowiąc głównie potężne źródło dochodu dla tych organizacji). Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy wystąpił z żądaniami zmiany prawa dotyczącego  obowiązkowego "zaliczania" przez pracowników cyklicznych egzaminów na uprawnienia kwalifikacyjne, wnosząc swój wkład w działania strony społecznej na rzecz likwidacji przepisów dyskryminujących polskich pracowników w Unii Europejskiej.

Stanowisko Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy w sprawie likwidacji przymusowego odnawiania uprawnień kwlifikacyjnych

Inicjatywa ustawodawcza Przewodniczacego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracownikow Ruchu Ciągłego w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a). pdf

Inicjatywa ustawodawcza Przewodniczacego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracownikow Ruchu Ciągłego w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a)

Inicjatywa ustawodawcza Przewodniczacego Forum Związków Zawodowych - Wiesława Siewierskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a) .pdf 

Inicjatywa ustawodawcza Przewodniczacego Forum Związków Zawodowych - Wiesława Siewierskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a)

Inicjatywa ustawodawcza Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a) podpisana przez Współprzewodniczącego TZ - Eugeniusza Jaroszewskiego .pdf 

Inicjatywa ustawodawcza Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej w sprawie wykreślenia z ustawy Prawo Energetyczne przywróconego obowiązku wykonywania pięcioletnich, cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych. (art. 54.1 ust. 1 a) podpisana przez Współprzewodniczącego TZ - Eugeniusza Jaroszewskiego


Stanowisko Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego przy Cergia SA w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf 

Stanowisko Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego przy Cergia SA w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

"Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków - pracowników Cergia SA w pełni zgadzamy się z uwagami i spostrzeżeniami  kolegów z MNSZZPRC w Bydgoszczy. Jednocześnie, rozumiejąc w pełni powagę sytuacji, w jakiej znajdujemy się chcielibyśmy wyrazić swoje jednoznaczne poparcie dla podjętych działań prowadzących do zniesienia przymusowych cyklicznie powtarzanych, co 5 lat egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników energetyki."


Stanowisko  Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf  

Stanowisko  Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

"W kwestii zmiany artykułu 54 Prawa Energetycznego dotyczącego egzaminów kwalifikacyjnych.Jesteśmy przekonani o celowości podjęcia zaproponowanych działań, stanowią one bowiem właściwą siłę argumentów." 


Stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu  Ciągłego Elektrociepłowni ZABRZE S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf 

 Stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu  Ciągłego Elektrociepłowni ZABRZE S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

"Mamy nadzieję, że Forum Związków Zawodowych potraktuje w/w sprawę priorytetowo i doprowadzi do wspólnego wystąpienia reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszonych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej."


Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Krajowego Systemu Elektroonergetycznego w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.pdf

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Krajowego Systemu Elektroonergetycznego w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

 "W związku z przewidywaną nowelizacją Prawa Energetycznego Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego apeluje do Zespołu Komisji Trójstronnej ds. Branży Energetycznej o dokonanie wszelkich działań dla zmiany art.54, który dotyczy okresowego zdawania egzaminów kwalifikacyjnych."
 


Stanowisko Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków ZawodowychPracowników Ruchu Ciągłego w sprawie cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf

  Stanowisko Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków ZawodowychPracowników Ruchu Ciągłegow sprawie cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

"Niedopuszczalnym jest, aby ustawodawca polski przy silnym lobby organizacji technicznych NOT oraz SEP dopuścił się dyskryminowania obywateli RP i łamania Ustawy z dnia 10 maja 2002 r. Art.1 pkt.1 ) o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności  oraz Rozporządzenia Ministra Ciospodarki Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.( par.2ust.2) w celu zrównania praw wszystkich obywateli członków Unii Europejskiej. Nie wyrażamy zgody, aby poprzez zmianę zapisów odpowiednich ustaw i rozporządzeń dać kolejne narzędzie pracodawcom do redukcji zatrudnienia. Deklarujemy czynne wspieranie działań w tej sprawie dla wszystkich pracowników elektroenergetyki."


Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciagłego w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf 

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciagłego w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych

"W przebiegu drogi zawodowej trudno jest sobie wyobrazić aby wykonując pracę pracobiorca tracił umiejętności i kwalifikacje. Tendencje są raczej odwrotne: to wraz z długoletnią praktyką nabiera się dodatkowych umiejętności i unikalnych kwalifikacji, które nie muszą być weryfikowane podczas egzaminów i które, de facto, nie są wstanie ich sprawdzić. Drugą kwestią jest kwestia ekonomiczna. Podpisuje się pakiety antykryzysowe i programy oszczędnościowe. Tak samo odbywa się to w naszych macierzystych firmach. I w takim czasie ustawodawca zamierza obciążać dodatkowo pracodawców kosztami egzaminów i utrzymania komisji egzaminacyjnych?"


Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego ZEC Bytom S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego ZEC Bytom S.A. w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych.

"Wiemy, że wprowadzenie okresowości dla świadectw kwalifikacyjnych stało się za sprawą lobujących grup dbających wyłącznie o swoje partykularne interesy i korzyści wynikające z pobierania opłat za przeprowadzanie egzaminów, pod przykrywką dbania o bezpieczeństwo energetyczne. Ze względu na wagę podejmowanej inicjatywy zapraszamy wszystkie organizacje związkowe o udzielenie jej  poparcia. Obecny zapis świadczy tylko i wyłącznie o złamaniu elementarnej zasady równości obywatela wobec prawa. Obowiązek cykliczności egzaminów kwalifikacyjnych tylko i wyłącznie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych w zestawieniu z innymi grupami zawodowymi takimi jak lekarze, prawnicy, piloci, etc. gdzie takie egzaminy nie są wymagane niech będzie na to dowodem. Tolerowanie takiego stanu i pozostawienie bez zmian zapisu powyższej ustawy daje przyzwolenie w majestacie prawa inwestorom na ograniczenie zatrudnienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Mamy nadzieję, że Forum Związków Zawodowych potraktuje w/w sprawę priorytetowo i doprowadzi do wspólnego wystąpienia reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszonych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej w celu zmiany tego nie korzystnego zapisu."


Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni Tychy w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych .pdf

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni Tychy w sprawie  cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych

"Wprowadzenie zmian w ustawie prawo energetyczne daje Pracodawcom narzędzie do pomijania zapisów ZUZP, Pakietów Socjalnych, Kodeksu Pracy i innych praw chroniących pracobiorców.Obecnie redukcja zatrudnienia w ramach restrukturyzacji jest bardzo kosztowna dla inwestora, i zapewnia minimum socjalne dla pracobiorców. Po zmianach w ustawie dostanie doskonałe narzędzie do zmniejszania zatrudnienia w spółkach na mocy legalnie obowiązującego prawa i bez kosztowo. Jest to kolejny cios po ustawie o „pomostowkach" wymierzony w grupy pracujące w warunkach szczególnych. Mamy nadzieję, że Forum Związków Zawodowych potraktuje w/w sprawę priorytetowo i doprowadzi do wspólnego wystąpienia reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszonych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej."


W związku z wagą podejmowanych działań dotyczących zlikwidowania pięcioletnich cyklicznych egzaminów kwalifikacyjnych, jesteśmy gotowi zamieszczać odpowiednie pisma w tej sprawie, na łamach naszej strony internetowej.

Wystarczy wysłać je na adres internetowy:

 biuro@zzprc.bydgoszcz.pl

 Ponadto uprawnienia bezterminowe zgodnie z prawem takimi powinny pozostać!

Zamieszczam tutaj link do strony, na której jest wszystko opisane. http://elektryk.strona.pl/

Tylko razem możemy coś zdziałać!!!

A więc piszcie do Rzecznika Praw Obywatelskich


♦    wybierz, aby złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich    ♦


ponieważ odbieranie nam uprawnień bezterminowych jest niezgodne z prawem!!!

Stoimy na stanowisku, iż czas najwyższy na podjęcie odpowiednich działań lobbingowych w przedmiotowej sprawie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r.

O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA  .

Autor: zamieścił: sekretarz


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega