sobota, 08 sierpnia 2020
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Związek:
Pozostałe:
Wyszukiwarka:


Losowe zdjęcie
walne2008-22
walne2008-22

» zobacz zdjęcie
» wejdź do działu
Strefa Związkowca
Login:

Hasło:

» Zapomniałem hasło
Polecamy

 

Ramowy rozkład czasu pracy
na rok 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter:
E-mail:
Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
Jesteś w: Emerytura

Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?

Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.

Kwota bazowa uwzględniana jest dwukrotnie przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty. Przede wszystkim służy do wyliczenia podstawy wymiaru świadczenia (podstawa wymiaru = kwota bazowa x indywidualny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, będący wypadkową zarobków oraz przeciętnych wynagrodzeń w latach wskazanych do ustalenia tej podstawy), a tym samym wpływa na część emerytury lub renty zależnej od wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto od wysokości kwoty bazowej uzależniona jest tzw. część socjalna świadczenia, która stanowi 24% tej kwoty.

Od dnia 1 marca 2009 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 2578,26 zł.

Uwaga!
Świadczenia obliczone przy zastosowaniu nowej kwoty bazowej nie podlegają waloryzacji od dnia 1 marca 2009 r.

Kwota bazowa w wysokości ustalonej od dnia 1 marca 2009 r. ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznanych:

⇒ na wniosek zgłoszony po dniu 28 lutego 2009 r. lub 
⇒na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2009 r., jeśli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2009 r.

Przykład:
Ubezpieczona zgłosiła w dniu 6 marca 2009 r. wniosek o przyznanie emerytury na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej. Wymagane do przyznania tego świadczenia warunki wieku oraz stażu składkowego i nieskładkowego spełniła jeszcze w lutym 2009 r. Ponieważ wniosek o przyznanie emerytury złożyła w marcu 2009 r., świadczenie zostanie przyznane od dnia 1 marca 2009 r. (tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku) i obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej wynoszącej 2578,26 zł.

Przykład:
Ubezpieczony ur. w styczniu 1948 r. zgłosił wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury kolejowej w lutym 2009 r. Ostatni z warunków wymaganych do przyznania tego świadczenia (15-letni okres zatrudnienia na kolei) spełni z dniem 31 marca 2009 r. Pomimo tego, że wniosek o emeryturę złożył jeszcze w lutym 2009 r., świadczenie zostanie obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 marca 2009 r., tj. 2578,26 zł. Prawo do emerytury powstało bowiem w tym przypadku po dniu 28 lutego 2009 r.

Kwota bazowa obowiązująca od dnia 1 marca 2009 r. ma zastosowanie do obliczenia całości świadczenia również w sytuacji, gdy osoba, która miała wcześniej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zgłosi wniosek o przyznanie emerytury (po dniu 28 lutego 2009 r. lub przed dniem 1 marca 2009 r., jeśli prawo do emerytury powstało po dniu 28 lutego 2009 r.), a podstawa wymiaru emerytury zostanie ustalona na nowo (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy emerytalnej).

Przykład:
Mężczyzna (ur. w 1948 r.), pobierający od 2006 r. rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (przyznaną do końca 2009 r.), wystąpił z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 29 ustawy emerytalnej w marcu 2009 r. Do obliczenia jej wysokości wskazał zarobki z tych samych 10 kolejnych lat kalendarzowych, które zostały uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru renty, wnioskując o obliczenie podstawy wymiaru emerytury na nowo. Ponieważ wariant ten okazał się dla ubezpieczonego najkorzystniejszy, zarówno do obliczenia tej podstawy, jak i części socjalnej emerytury ZUS zastosował nową kwotę bazową, tj. 2578,26 zł.

Jeżeli natomiast osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zgłosi po dniu 28 lutego 2009 r. wniosek o przyznanie emerytury na podstawie innego przepisu lub o przyznanie renty, a podstawę wymiaru nowo przyznanego świadczenia będzie stanowiła podstawa wymiaru dotychczasowego świadczenia, całość świadczenia zostanie obliczona przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do ustalenia podstawy wymiaru wcześniej przyznanego świadczenia.

Jedynie wówczas, gdy świadczeniobiorca po przyznaniu emerytury lub renty, której podstawa wymiaru stanowi podstawę wymiaru kolejnego świadczenia, podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przynajmniej przez 30 miesięcy, przy ustaleniu części socjalnej emerytury lub renty zostanie zastosowana kwota bazowa obowiązująca od dnia 1 marca 2009 r.

Przykład:
Mężczyzna, ur.1 kwietnia 1944 r., był uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej w 1993 roku. Przed ukończeniem 65 lat, w marcu 2009 r. wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury, wskazując do jej obliczenia podstawę wymiaru pobieranej wcześniej renty. Po przyznaniu renty pozostawał w ubezpieczeniu przez ponad 3 lata. Za podstawę wymiaru obliczanej emerytury ZUS przyjął zwaloryzowaną podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż ten wariant okazał się dla uprawnionego najkorzystniejszy. Natomiast do obliczenia części socjalnej świadczenia zastosowana została kwota bazowa obowiązująca od 1 dnia marca 2009 r., a więc 2578,26 zł.

Omówione zasady ustalania części socjalnej świadczenia mają analogiczne zastosowanie wówczas, gdy:

⇒ podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do emerytury stanowi podstawa wymiaru emerytury, 
⇒ podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do tej renty albo do emerytury stanowi podstawa wymiaru renty lub emerytury.

Przykład:
Ubezpieczonemu została przyznana w 2004 r. wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach na podstawie art. 32 ustawy emerytalnej. Podstawa wymiaru świadczenia została ustalona z uwzględnieniem wynagrodzeń z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia przypadającego przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę. Po przyznaniu wcześniejszej emerytury uprawniony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. W lutym 2009 r. ukończył powszechny wiek emerytalny 65 lat, a w marcu 2009 r. zgłosił wniosek o przyznanie emerytury w związku z ukończeniem tego wieku, na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej. Podstawę wymiaru nowo przyznanej emerytury stanowiła podstawa wymiaru wcześniejszej emerytury ustalona od "starej" kwoty bazowej. Natomiast część socjalna emerytury, ze względu na podleganie ubezpieczeniom po przyznaniu wcześniejszej emerytury przynajmniej przez 30 miesięcy, została ustalona od kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 marca 2009 r., tj. 2578,26 zł.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Autor: ZUS


Drukuj
© Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy - Wszelkie prawa
zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega