strona powitalna SIP w ZEC Bydgoszcz S.A.

Witaj !
Odwiedziłeś stronę Społecznej Inspekcji Pracy działającej w ZEC Bydgoszcz S.A.

telefony społecznej inspekcji pracy ZEC 

Tutaj możesz zapoznać się z najnowszymi trendami dotyczącymi zmian prawa pracy w Polsce.

 http://www.wypadek.pl/ - W trosce o bezpieczne warunki pracy

 Główny Inspektorat Pracy 


 

Związki Zawodowe działające w ZEC Bydgoszcz S.A. na podstawie zawartego porozumienia z dnia 06.06.2007 roku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami jak również zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy z dnia 24.06.1983 r., w szczególności art.3 ust.2 oraz art.6 ust.7,wystąpiły z inicjatywą dokonania zmiany obowiązującego Regulaminu Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w Spółce. Mając na uwadze dbałość o mienie zakładu i dobro pracowników oraz w związku z zakończoną kadencją dotychczasowej Społecznej Inspekcji Pracy,  Związki Zawodowe  uzgodniły nową strukturę SIP .i opracowały nowy Regulamin Wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A. Regulamin Wyborów SIP uwzględnia  odmienną specyfikę pracy na stanowiskach zgodną z zasadami zawartymi w Księdze Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz nie powoduje zwiększenia w znaczący sposób kosztów funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce. W dniu 9 października 2007 roku, w wyniku przeprowadzonych ogólnozakładowych wyborów został wybrany nowy skład Społecznej Inspekcji Pracy w ZEC Bydgoszcz S.A.  Od chwili wyboru członkowie SIP a zwłaszcza Zakładowy SIP prowadzą działania skierowane na poprawę warunków pracy w naszym Zakładzie Pracy, zgodnie z zarządzeniem Prezesa w sprawie :  Zasad współdziałania i zapewnienia warunków do działania społecznej inspekcji pracy. Jednocześnie SIP jako przedstawiciele strony społecznej, na podstawie zawartego przez Związki Zawodowe  porozumienia biorą udział w pracach Komisji BHP ZEC Bydgoszcz S.A. oraz kontrolują przestrzeganie w Spółce przepisów Kodeksu Pracy.

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl