Regulacje prawne - ustawy kodeksy

 Europejska Karta Społeczna

 Konstytucja RP
 Kodeks Pracy
 Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy i innych ustaw
 Ustawa o związkach zawodowych
 Ustawa Prawo o zgromadzeniach
 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 Ustawa o organizacjach pracodawców
 Ustawa o pomocy społecznej
 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 Ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych
 Ustawa o statystyce publicznej
 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 Ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy
 Dokumenty Wspólnot Europejskich
 Europejska Karta Społeczna
 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 Rozporządzenie o wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 Rozporządzenie w sprawie Komisji ds. Układów Zbiorowych Pracy

 Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych

 Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy
 

 

Informacje pochodzą ze strony www.zzprc.bydgoszcz.pl